NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KESTEN_2023/2024

Za pregled Natječaja molimo kliknuti na naslov.

_____________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ KESTEN

Ružmarinska ulica 18

49290 Klanjec

KLASA: 601-02/23-01/10

URBROJ: 2135-1-01-23-2

Klanjec, 09.05.2023.

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 17. i 18. Statuta DJEČJEG VRTIĆA KESTEN (KLASA: 601-04/22-01/02, URBROJ: 2135-1-01-22-3), Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU KESTEN (KLASA: 601-02/19-01/17, URBROJ: 2135-01-19-1) i njegovim Izmjenama (KLASA: 601-02/21-01/30, URBROJ: 2135-01-21-1; KLASA: 601-02/22-01/16, URBROJ: 2135-1-01-22-1; KLASA: 601-04/23-01/01, URBROJ: 2135-1-01-23-1), te Odluke o upisu djece u DJEČJI VRTIĆ KESTEN za pedagošku godinu 2023./2024. (KLASA: 601-02/23-01/10, URBROJ: 2135-1-01-23-1), a u skladu s Planom upisa DJEČJEG VRTIĆA KESTEN za pedagošku godinu 2023./2024. (KLASA: 601-04/23-01/02, URBROJ: 2135-1-01-23-3)  raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KESTEN ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 1. DJEČJI VRTIĆ KESTEN sa sjedištem u Klanjcu, Ružmarinska ulica 18, raspisuje Natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program odgoja i obrazovanja.
 • Upis djece vrši se za pedagošku godinu 2023./2024. za djecu starosti od 1 godine do polaska u osnovnu školu.
 • Zahtjev za upis podnosi se putem sustava e-Građani, na poveznici https://vrtici.e-upisi.hr/ te je potrebno priložiti sljedeće dokumente (dio dokumenata povlači se direktno iz sustava e-Građani, dok se dokumenti koje nije moguće dobiti iz sustava, skeniraju i učitavaju kod predaje Zahtjeva):
 • Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrda s podacima o rođenju djeteta;
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta (obavezno za roditelje i dijete – izdano u tijeku natječajnog postupka);
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • za dijete roditelja poginulog branitelja, žrtve ili invalida Domovinskog rata – Rješenje opriznatom statusu
  • za dijete s jednim ili oba zaposlena roditelja – Potvrda/e poslodavca o zaposlenju, te Potvrda/e HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – izdano u tijeku natječajnog postupka
  • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – Presuda o razvodu braka, Smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – Potvrda poslodavca o zaposlenju, Potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, te dokazi o samohranosti: Rodni list, Smrtni list za preminulog roditelja, Potvrdu o nestanku drugog roditelja ili Rješenje CZSS-a o privremenom uzdržavanju djeteta
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće socijalne skrbi – Rješenje CZSS-a da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih ili Potvrda s podacima o rođenju djeteta
  • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe ili poteškoće u razvoju – relevantna dokumentacija iz koje je to vidljivo
  • Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u DJEČJEM VRTIĆU KESTEN.
 • Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Klanjca čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Klanjca, te djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri (4) godine života.
 • Prijave na natječaj za upis djece podnose se u razdoblju od 11.05.2023. do 19.05.2023. god. (najkasnije do 12.00 sati).
 • Ukoliko netko od roditelja/skrbnika nije u mogućnosti dijete prijaviti putem sustava e-Građani, moći će to obaviti u Vrtiću (kod dolaska obavezno donijeti potrebnu dokumentaciju), na adresi Ružmarinska ulica 18, Klanjec, radnim danima od 11.05. do 18.05.2023. (7.00-15.00 sati) i 19.05.2023. (najkasnije do 12.00 sati).
 • Roditelji su obvezni u razdoblju od 21.05. do 05.06.2023. provjeriti u aplikaciji, te ukoliko je potrebno dopuniti prijavu.
 • Odluka o upisu djece (konačna lista) biti će objavljena najkasnije do 30. lipnja 2023. na oglasnim pločama i web stranicama Vrtića i Grada Klanjca.
 • Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel. 049 435 060.

VAŽNE NAPOMENE:

 • za predaju Zahtjeva potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se može prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica – lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici:

https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792)

 • korisničke upute za roditelje nalaze se na poveznici:

https://djecjivrtickesten.hr/wp-content/uploads/2022/05/Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji-2.pdf

                                                  DJEČJI VRTIĆ KESTEN

                                                Marina Babić, ravnateljica    

Natječaj možete preuzeti na poveznici: